۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

انسان و مسئولیت حقیقی آن

شرط هماهنگی

خدمت كردن، آن هم از طریق انتشار عشق و تعالیم الهی، برای بشر كه سخت بیمار است و در رنج، به داروئی شفابخش می ماند. اگر این خدمت به درستی، با هماهنگی و به تناسب شرایط فرد و به طور كلی هدایت شده و آگاهانه انجام شود، به شفا و درمان بشر منجر می شود و طبعاً اگر خودسرانه، نادرست، بدون تناسب و هماهنگی و هدایت نشده صورت پذیرد، چه بسا به رنج و بیماری بیشتر منجر شود...
اگر سلول یدر بدن انسان، بدون هماهنگی و ارتباط با سایر سلول ها و در تعارض و ناهماهنگی با آن ها فعالیت كند، هر چند فعالیت زیاد و به ظاهر مثبتی هم انجام دهد، اما این سلولی سرطانی و مرگ آور محسوب می شود. همین طور است فعالیت كسانی كه خودسرانه و با خود محوری به تعلیم و هدایت انسان ها می پردازند.
خلاصه زندگی انبیا و اولیا حق و اساتید و ارواح متعالی، بازگشتن و بازگرداندن به سوی هستی بیکران الهی بوده.
انسان در برابر لحظه به لحظة زندگی خود، در بارة جزء جزء امكانات خود، در محضر حق تعالی، مسؤل و پاسخگو خواهد بود. زیرا همة وجود انسان به خداوند تعلق دارد. بنابراین بهترین روش، صرف و بكارگیری این فرصت و تمكان به جریان انداختن آن در تحقق اندیشه های الهی و ارادة حق است. این به معنی بازگشت آن ها به خداوند می باشد كه بهترین و خلاق ترین     عكس العمل هم هست. چیزی را بیهوده از مسیر الهی جدا نكنید.  مالك اصلی خداوند است. همه چیز حتی خودتان به خداوند تعلق دارید. پس همه چیز را حتی خودتان را به خداوند هدیه كرده و بازگردانید تا شایستگی خود را به خداوند نشان داده باشید. و البته خداوند حیات جاودانه و وجود هستی بخش خود را به شایستگان می بخشد
   سوء استفاده یا استفادة شخصی از آن چه ناشی از فیض و رحمت الهی است و ناشی از ارتباط ما با روند هدایت است، بدون شك به خشم خداوند منجر شده و مجازات روح خدا را به دنبال دارد. این بسیار مجرب است. كم نبوده اند كسانی كه خواسته یا   می خواهند از جریان الهی در جهت ارضای تمایلات و احساسات شخصی و برای رسیدن به خواسته های خود استفاده كنند. اما سر انجام كار همة این ها ضربه ای هولناك و هلاك كننده بوده است.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر