۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

نام خدا را به بزرگی یاد كن
 كارها را به نام خداوند آغاز كنید. به نام خدا قسم دروغ نخورید كه آن قسم شما را می‏خورد. زبانی كه می‏خواهد به نام خدا قسم دروغ بخورد بهتر است پیش از آنكه مرتكب آن شود بریده شود. حتی به نام خدا قسم راست هم نخورید مگر آنكه برای خدا و در كار خدا باشد. وقتی به اسم خدا قسم می‏خورید و به قول خود عمل می‏كنید به نام خداوند عظمت بخشیده‏اید و اعتبار خداوند را در زندگی خود بالا برده‏اید پس اقتدار خداوند در زندگی‏تان متجلی خواهد شد. از نام خداوند سوء استفاده نكنید و به نام خدا و در كار خدا دروغ نگویید. اسم خدا را وسیله فریب دیگران قرار ندهید زیرا خداوند شما را به مكر عظیم خود گرفتار می‏كند. در برابر بی‏حرمتی به اسم خداوند خاموش نباشید. اگر خدای خود را مقدس می‏دانید درباره اسم خدا غیرتمند باشید و نگذارید در حضورتان به خداوند بی‏حرمتی شود. برای آشكاری عظمت نام او به بهترین تلاش دست بزنید.
 اسم خدا را به بزرگییاد كنید و شاهد جلال خداوند در زندگی خود باشید. آنكه نام خدا را پیوسته به بزرگییاد می‏كند از او كارهای بزرگی خواهند دید و نشانه‏های بزرگی در او ظاهر می‏شود. اگر قدرت عظیمی كه در نام خداوند است در وجودتان منتشر شود به چیز دیگری نیاز نخواهید داشت و بر هر چیز غلبه خواهید كرد. زیرا قدرتی كه در كلمة الله نهفته است قادر است جهان را نابود كند و دوباره و چندباره بر پا سازد. در مقابل این قدرت عظیم قرار نگیرید. حمایت آنرا بطلبید و آنرا حامی خود كنید. همه چیز از كلمة الله به وجود آمده پس اگر موافق با آن باشید همه جهان چاره‏ای جز موافقت با شما نخواهد داشت. اما اگر اسم خداوند بر ضد شما عمل كند نجات و خلاصی‏تان محال است. پس اسم خدا را تحقیر و بی‏حرمت نكنید كه برای ابد حریم و حرمت خود را از دست می‏دهید و تحقیر می‏شوید. خداوند از هر چه بگذرد از كلمه خود نمی‏گذرد... فالگیری و جادوگری و احضار ارواح و كارهایی مانند اینها هم، تحقیر نام خداوند است. اكثر فالگیران و جادوگران، فاسد و دروغگویند و ارتباط با آنها تمسخر اسم خداست. پس سراغ آنها نروید و اگر رفتید دیگر چگونه می‏توانید در انتظار روح الهی باشید.
 اسماء خداوند چشمه‏های زندگی است، چشمه‏های خشكیده روح را به جریان بیندازید. همه موجودات تسبیح‏گوی رب العالمین‏اند. پس نام خدا را آنطور كه باید تسبیح بگویید و با همه آسمان و زمین هماهنگ شوید و در هماهنگی با كائنات زندگی كنید.

برگرفته از تعلیمات ایلیا «میم»

[1]سبّح اسم ربّك الاعلي (بنام پرودگار اعلاي خويش تسبيح گوي).


مبارز حق جوياى خوبترين است
براى يافتن خوبترين انتخاب و بهترين تصميم، قبل از انجام كارها لحظاتى مكث كن و بپرس خوبترين كدام است؟
اين با عدم واكنش شتابزده همراه استواكنش سريع خوب است اما واكنش شتابزده مخرب است. لحظه‏اى توقف لازم است و پرسيدن.
اكثر انسانها به اولين چيزى كه به ذهنشان مى‏رسد عمل مى‏كنند يا اينكه حتى چيزى به ذهنشان نمى‏رسد بلكه براساس عادات ريشه‏دار دست به عمل مى‏زنندمبارز حق اين رويه كه يكى از عناصر ايجاد نادانى است را كمتر مى‏كند و به توقف مى‏رساند.
او حوزه انتخاب خود را وسيع‏تر مى‏كند و تنها به اولين فكر كه غالباً هم سطحى و هيجانى و ناپخته است، اكتفا نمى‏كندمى‏توان انديشه‏هاى بيشترى را به ميدان كشيد و ايده‏هاى موازى ديگر را هم از نگاه گذرانداو فرصت مى‏يابد كه بهترين انتخاب ممكن را و نه الزاماً بهترين انتخاب را داشته باشدبه مرور اين حوزه را بازتر مى‏كند.
مى‏توان بجاى يك راه حل اوليه و سطحى كه در ابتدا به ذهن مى‏رسد، راههاى متعدد و بجاى يك روش عادتى، روشهاى گوناگونى را در نظر گرفت و به آنچه از ساير شيوه‏ها كاملتر است عمل كردگاهى انسانها از ميان راههاى بسيار، بدترين را انتخاب مى‏كند و از اين طريق، بدترين سرنوشتها را براى خود رقم مى‏زند.
آنچه در ابتداى اين كار ضرورت بيشترى دارد جهت‏گيرى ذهن و تغيير و هم‏گرايى جهت‏هاى پراكنده ذهن است. هم اين است كه سؤال‏كننده پيوسته خوبترين را مى‏خواهد و در جستجوى خوبترين است و استقرار همين موضع امكان خوب بودن و خوب زيستن را عملى‏تر مى‏گرداند و او را بيشتر به آن سمت مى‏برد و خوبى‏ها را بيشتر به جانب‏اش مى‏آورد.
اينكار را بيشتر و با موضوعات گوناگونى بايد انجام دادبعد از مدتى مداومت، ذهن خودبخود آنرا انجام مى‏دهدوقتى مبارز حق در آن مستقر شد مى‏بايست كيفيت آنرا افزايش دهد كه شروع آن به تفسير و تعبيرى است كه از خوب و خوبترين داردپس لازم است معنى خوبتر را عميق‏تر درك كردممكن است خوبترِ يكى در برابر خوبتر ديگرى، مقايسه ميان گنج و رنج باشد...
مبارز حق به اندازه‏اى كه حالا مى‏داند و مى‏تواند عمل مى‏كند و در عمل به خوبترين مطلق‏گرايى نمى‏كنداو اصرار ندارد كه حتماً خوبترين و كاملترين نظر ممكن را در آن واحد پيدا كند زيرا كه اين بسيار بعيد است بلكه خوبترينى به او عرضه مى‏شود كه چه ذهناً و چه عيناً متناسب با آن چيزيست كه او هست و آنچه در او مى‏گذرد و از او صادر مى‏شود... خوبترين داراى معانى بسيار و در نهايت يكيست ولى يكى از اولين معانى آن هماهنگ‏ترين است...

برگرفته از تعالیم ایلیا «میم»