۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

مبارز حق جوياى خوبترين است
براى يافتن خوبترين انتخاب و بهترين تصميم، قبل از انجام كارها لحظاتى مكث كن و بپرس خوبترين كدام است؟
اين با عدم واكنش شتابزده همراه استواكنش سريع خوب است اما واكنش شتابزده مخرب است. لحظه‏اى توقف لازم است و پرسيدن.
اكثر انسانها به اولين چيزى كه به ذهنشان مى‏رسد عمل مى‏كنند يا اينكه حتى چيزى به ذهنشان نمى‏رسد بلكه براساس عادات ريشه‏دار دست به عمل مى‏زنندمبارز حق اين رويه كه يكى از عناصر ايجاد نادانى است را كمتر مى‏كند و به توقف مى‏رساند.
او حوزه انتخاب خود را وسيع‏تر مى‏كند و تنها به اولين فكر كه غالباً هم سطحى و هيجانى و ناپخته است، اكتفا نمى‏كندمى‏توان انديشه‏هاى بيشترى را به ميدان كشيد و ايده‏هاى موازى ديگر را هم از نگاه گذرانداو فرصت مى‏يابد كه بهترين انتخاب ممكن را و نه الزاماً بهترين انتخاب را داشته باشدبه مرور اين حوزه را بازتر مى‏كند.
مى‏توان بجاى يك راه حل اوليه و سطحى كه در ابتدا به ذهن مى‏رسد، راههاى متعدد و بجاى يك روش عادتى، روشهاى گوناگونى را در نظر گرفت و به آنچه از ساير شيوه‏ها كاملتر است عمل كردگاهى انسانها از ميان راههاى بسيار، بدترين را انتخاب مى‏كند و از اين طريق، بدترين سرنوشتها را براى خود رقم مى‏زند.
آنچه در ابتداى اين كار ضرورت بيشترى دارد جهت‏گيرى ذهن و تغيير و هم‏گرايى جهت‏هاى پراكنده ذهن است. هم اين است كه سؤال‏كننده پيوسته خوبترين را مى‏خواهد و در جستجوى خوبترين است و استقرار همين موضع امكان خوب بودن و خوب زيستن را عملى‏تر مى‏گرداند و او را بيشتر به آن سمت مى‏برد و خوبى‏ها را بيشتر به جانب‏اش مى‏آورد.
اينكار را بيشتر و با موضوعات گوناگونى بايد انجام دادبعد از مدتى مداومت، ذهن خودبخود آنرا انجام مى‏دهدوقتى مبارز حق در آن مستقر شد مى‏بايست كيفيت آنرا افزايش دهد كه شروع آن به تفسير و تعبيرى است كه از خوب و خوبترين داردپس لازم است معنى خوبتر را عميق‏تر درك كردممكن است خوبترِ يكى در برابر خوبتر ديگرى، مقايسه ميان گنج و رنج باشد...
مبارز حق به اندازه‏اى كه حالا مى‏داند و مى‏تواند عمل مى‏كند و در عمل به خوبترين مطلق‏گرايى نمى‏كنداو اصرار ندارد كه حتماً خوبترين و كاملترين نظر ممكن را در آن واحد پيدا كند زيرا كه اين بسيار بعيد است بلكه خوبترينى به او عرضه مى‏شود كه چه ذهناً و چه عيناً متناسب با آن چيزيست كه او هست و آنچه در او مى‏گذرد و از او صادر مى‏شود... خوبترين داراى معانى بسيار و در نهايت يكيست ولى يكى از اولين معانى آن هماهنگ‏ترين است...

برگرفته از تعالیم ایلیا «میم»هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر